การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
และ การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (
Corrective Maintenance : CM)
ระบบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
ICT
ที่ใช้งานประจำจังหวัดในเครือข่าย ศสข.4 (นม)
ตามแผนปฏิบัติการ ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ศสข.4 (นม)
ระหว่างวันที่ 2
0 - 25 สิงหาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายวินะรุด  สู้ศึก

PM สสจ.นครราชสีมา (20 ส.ค.61)
PM สสจ.อุบลราชธานี (21 ส.ค.61)
  PM สสจ.ศรีสะเกษ (22 ส.ค.61)
  PM สสจ.สุรินทร์ (23 ส.ค.61)
  PM สสจ.บุรีรัมย์ (24 ส.ค.61)
วินะรุด :   : 30/08/61