การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น
และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ณ วัดสามัคคี บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2561
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร

วัดสามัคคี บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วินะรุด :   : 18/05/61