การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
วันที่
22 มิถุนายน 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 04/06/61