การนิเทศงานในจังหวัดเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
(จังหวัดนครราชสีมา , บุรีรัมย์ ,สุรินทร์ , ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)

ตั้งแต่
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายพิชิต  ธาดาวงษา

นิเทศงานจังหวัดนครราชสีมา
นิเทศงานจังหวัดบุรีรัมย์
นิเทศงานจังหวัดสุรินทร์
นิเทศงานจังหวัดศรีสะเกษ
นิเทศงานจังหวัดอุบลราชธานี
วินะรุด :   : 26/07/61