การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการติดต่อสื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น
และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน บ้นหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตร




วินะรุด :   : 25/07/61