การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายประภวัต  ธรรมจันทึก , นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 27/04/61