การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

...........................................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 23/02/61