กิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการ ศสข.4 (นม)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

ก่อนทำกิจกรรม 5 ส.
  ขณะทำกิจกรรม 5 ส.
หลังทำกิจกรรม 5 ส.
วินะรุด :   : 18/05/61