การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง
ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ในวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร

  

การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
บ้านส้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตรวินะรุด :   : 25/02/62