การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "
รัชกาลที่ 10

ณ ที่ทำการโซน 2 โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล ยะสูงเนิน , นายศุภชัย ศรีแสง , นายพิชิต ธาดาวงษา , นายวินะรุด สู้ศึก และ นายโยธิน สง่าเนตร
วินะรุด :   : 12/05/62