การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านน้ำอ้อม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 มกราคม 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายศุภชัย  ศรีแสง , นายพิชิต  ธาดาวงษา และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 14/01/62