การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารพร้อมทั้งติดตั้งระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
 ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายวินะรุด  สู้ศึก และ นายโยธิน  สง่าเนตร
วินะรุด :   : 15/02/62