การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์
(Unified Communication : UC) ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
ให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลูกข่าย ศสข.4 (นม) (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)
ในวันที่ 11 และ 17 เมษายน 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเข้าร่วมฝึกอบรม
นายสังวรณ์ คงเมือง , นายกังวาล ยะสูงเนิน , นายศุภชัย ศรีแสง , นายพิชิต ธาดาวงษา , นายวินะรุด สู้ศึก และ นายโยธิน สง่าเนตร
วินะรุด :   : 15/06/62