การเชื่อมโยงและถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์
(Unified Communication : UC)
ตามโครงการส่งเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสิงหา  บุตรศรีภูมิ และ นายศุภชัย  ศรีแสง
วินะรุด :   : 15/02/62