ติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562

...........................................................

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นายสังวรณ์ คงเมือง , นายกังวาล ยะสูงเนิน และ นายวินะรุด สู้ศึก
วินะรุด :   : 19/06/62