การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[งานก่อสร้างใหม่เป็นโรงจอดรถยนต์หน้าอาคารบ้านพักราชการ
และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด
(เสื่อมสภาพ)]

    ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2558

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม)
ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการเทคนิคการแข่ง
ขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
  
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558

    ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

    ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค.57

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
การจัดงานเปิดตัวโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย.57

    ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ค.57

    ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ ศสส.สป.ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล ในการประชุมชี้แจงของหน่วยงานฯ
ในวันที่ 2 พ.ค.57

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอบอบคุณจาก เทศบาลเมือง
สีคิ้ว เนื่องด้วย ศสข.4 (นม) อนุเคราะห์วิทยากร นายศุภชัย
ศรีแสง เป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด
CCTV ในวันที่ 30 เม.ย.57

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณจาก สำนักงานคณะกรรม
การการเลือกตั้ง ที่ ศสส.สป.ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร
ในข่ายมหาดไทย ฯ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา     
ในวันที่ 30 มีนาคม 2557

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก สทช. ที่ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ NBTC Campus Tour
2013
และส่งข้าราชการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จากสำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล เพื่อถ่ายทอดการประชุมการแก้ไขปัญหา
ยางพารากับหัวหน้าส่วนราชการฯ ในวันที่ 3 ก.ย.56

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก จังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไข
ระบบสื่อสารทุกระบบที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่
ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.56

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก สถาบันพัฒนา-
ฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้
ส่งเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการเทคนิคการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ระว่างวันที่ 14-15 ส.ค.56

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องด้วย ศสข.4 (นม) นำรถสื่อสารดาวเทียม
เคลื่อนที่ออกปฏิบัตงาน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการ
ชุมนุมประท้วงฯ บริเวณแยกต่างระดับ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอขอบคุณ จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกล
เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญ (Zoning) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

   ข้าราชการ ศสข.4 (นม) ได้รับประกาศจาก ศสส.สป.
เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของ ศสส.สป.
มท. สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 มี.ค.56
ทุกคน ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

    ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอขอบคุณ จากสำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ  ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อจัด
สัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ในหัวข้อ"ข้อมูลเศรษฐกิจ
เชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด"
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

    ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณ จากจังหวัดสุรินทร์
เนื่องด้วย ศสข.4 (นม) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออก
ปฏิบัตงานถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณีย
กิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จากสำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรฯ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จาก กรมบัญชีกลาง
ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจง
แนวทางการจัดหาพัสดุ ฯ ปีงบประมาณ 2556
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

   ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

   ศสส.สป.ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ
และลูกจ้าง ของ ศสข.4 (นม) ที่เข้าร่วมโครงการ
"ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม"
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555

   ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2555

   ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก สำหรับ
รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน
2554 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2555

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ปฏิบัติภารกิจ
ติดตั้ง
และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์เนื่องในงานเฉลิม
พระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
ณ หอประชุมเปรมฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555

   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งขอ
ขอบคุณ กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความร่วมมือจัดเจ้า
หน้าที่เทคนิคพร้อมระบบ vcs เพื่อถ่ายทอดการ
ประชุมมอบนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จาก สำนักงบประมาณ
ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงบประมาณ ใช้ระบบวีดิทัศน์
ทางไกล เพื่อถ่ายทอดการชี้แจงเรื่องการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2555 และเตรียมทำงบประมาณราย
จ่ายปีงบ ฯ 2556
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จาก สนง.ก.พ.ร.
ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้ระบบวีดิทัศน์
ทางไกล เพื่อถ่ายทอดการชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2555
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2554

   ศสส.สป.ได้รับหนังสือขอบอบคุณ จาก สนง.ก.พ.ร.
ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้ระบบวีดิทัศน์
ทางไกล เพื่อถ่ายทอดการชี้แจงกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.54 และ วันที่ 7-8 ธ.ค.54
      

  ข้าราชการ ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอบคุณจาก จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องด้วย ศสข.4 (นม) ให้ความร่วมมือในการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 ธ.ค.54

   ข้าราชการ ศสข.4 (นม) ได้รับประกาศจาก ศสส.สป.
เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของ ศสส.สป.
มท.สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ต.ค.53 ถึง 31 มี.ค.54
ทุกคน

   สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือขอขอบคุณถึง สป.มท. ที่
ให้ความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้ระบบวีดิทัศน์
ทางไกลในการจัดให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบฯ 2554 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.ค.54  
                   

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ปฏิบัติภารกิจสนับ
สนุนจังหวัดนครราชสีมาในการรับผู้แทนพระองค์
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ) ในโครงการ "สัปดาห์
วันแม่แห่งชาติ ปี 2554" ณ หอประชุมเปรมฯ ศลก.นม.
( 9 ส.ค.54 )
   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ปฏิบัติภารกิจนำรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติภารกิจถวายความปลอด
ภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ( 11 มิถุนายน 2554 )
 
   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ปฏิบัติภารกิจนำรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติภารกิจถวายความปลอด
ภัยด้านการสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ( 29 เมษายน 2554 )

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจากจังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม) ได้ปฏิบัติภารกิจนำรถ
สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติภารกิจถวายความปลอด
ภัยด้านการสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ( 28 มีนาคม 2554 )

                BIG CLEANING DAY

   ข้าราชการ/ลูกจ้าง ทำความสะอาด/ทำชั้นเก็บของ
ห้องเก็บของ (ห้องดาวเทียมเดิม)
ตั้งแต่วันที่ 13
– 17 ธันวาคม 2553

   ข้าราชการ ศสข.4 (นม) ได้รับประกาศจาก ศสส.สป. เป็นผู้มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของ ศสส.สป.มท.
สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2553
ทุกคน

   เจ้าหน้าที่ ศสข.4 (นม) เข้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในจวน
ผวจ.นม. ทำการเปลี่ยนชุดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 15 ชุด
และ ปลั๊กไฟ จำนวน 5 จุด (1 ตุลาคม 2553)  

   ภารกิจพัฒนา สัปดาห์วันแม่ (9-11 ส.ค.53) เจ้าหน้าที่
ศสข.4 (นม)ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทาสีอาคารสถานที่ทำงาน   

   นโยบายท่าน ผอ.ศสข.4 (นม) ให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
จากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ มาเป็นหลอดประหยัดไฟแบบ
หลอดตะเกียบ
  

   ประมวลภาพนิ่งข้าราชการ และ ลูกจ้าง ศสข.4 (นม) ร่วมแรง
ร่วมใจกันทำความสะอาด(BIG CLEANING DAY) เนื่องใน
วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4
(นครราชสีมา) ได้รับความขอบคุณจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4
(นครราชสีมา) ได้รับหนังสือตอบขอบคุณจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์