- เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

- เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

- เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

- เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554

- เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทำการรื้อถอนอุปกรณ์ระบบ
สื่อสารผ่านดาว
ทียม IP-Star
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554