เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

เข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554

 

   

  ...Korat Team Working... 

วินะรุด :  17 มิ.ย.54

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)  ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-0700

E-mail : zonel4@moi.go.th