ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจาก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของ ศสส.สป.มท.
ระหว่างวันที่
18 - 20 พฤษภาคม 2550
ณ อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนท์ สปา กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

   
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) นายมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
การปรับกะบวนทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ     ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
กิจกรรมสร้างทีมงาน ( Walk Rally ) ทีมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ทำงานอย่างไรในยุคโลกาภิวัฒน์ให้มีความสุข พอ. พญ. สุมล บุญรอด
 

  ภาพกิจกรรมฯ 1 

  ภาพกิจกรรมฯ 2 

  ภาพกิจกรรมฯ 3 

 

  ภาพกิจกรรมฯ Walk Rally 01 

  ภาพกิจกรรมฯ Walk Rally 02 

   
   
   

  นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี (มท)36441  071630 มิถุนายน 2550