สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552
ภารกิจพัฒนา/ริเริ่มสร้างสรรค์
ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ (ร้อยละ)
1.ปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล บ้านพัก  ผวจ.นม. จาก 64 Kbps
    เป็น 2 Mbps
100 %
2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง "การควบคุมอุปกรณ์ MCU เพื่อบริหาร
    ประชุมทางไกลในเครือข่ายรับผิดชอบ"
100 %
3. พัฒนาข้อมูล Website ศสข.4 (นม) บน Intranet 2 Website     
 
     3.1 IP 10.4.0.31 (Web Service)
a
100 %
     3.2 IP 10.4.0.47 (Web CMS)
a
100 %
4. พัฒนาระบบ E-Office เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ
     ศสข.4 (นม)
a
100 %
5. พัฒนาระบบ E-Broad Cast เพื่อถ่ายทอดการประชุมและประชา
    สัมพันธ์งานด้าน ICT ของ ศสข.4 (นม)
a
100 %
6. BIG Cleaning Day ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    (วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ)เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และความ
     เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
a
100 %
7. การสร้างเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ (KM) เรื่องการใช้งานระบบ
    ประชุมทางไกล (VCS) และควบคุมระบบ MCU
100 %
8. จัดเจ้าหน้าที่บริการด้านสื่อสารนอกเวลา
0 %
9. จัดเจ้าหน้าที่บริการด้านการสื่อสารระบบดาวเทียมเคลื่อนที่
    ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับมอยหมาย
a
100 %
10. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ที่จังหวัดเครือข่าย คือ บร. สร. ศก. และ อบ.
a
100 %
11. การตรวจเยี่ยมจังหวัดที่เป็นเครือข่าย บร. สร. ศก. และ อบ.
      โดยผู้บริหาร ศสข.4 (นม)
a
100 %
12. การตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร จังหวัดที่เป็นเครือข่ายรับผิดชอบ
      บร. สร. ศก. และ อบ. เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้องกรณีเร่งด่วน
100 %
ศสข.4 (นม) update 08/10/2552
 
ภารกิจประจำ
ความก้าหน้า/ความสำเร็จ (ร้อยละ)
1. การตรวจสอบสถานะภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงการ
    บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
    สำนักงานจังหวัดในข่ายความรับผิดชอบ
100 %

2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบปกติ และอุปกรณ์ ICT ภายใน ศสข.4(นม)

100 %
3. การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
100 %
4. โครงการนำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ประจำ ศสข.4 (นม) ออกปฏิบัติภารกิจ
    ติดตั้งระบบสื่อสาร ได้แก่ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพท์/โทรสาร ข่าย สป.มท.
    และข่ายบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) โดยใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
    แบบ C - Band และ KU - Band จนเสร็จสิ้นภารกิจ
100 %
ศสข.4 (นม) update 08/10/2552

 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553
ภารกิจพัฒนา/ริเริ่มสร้างสรรค์
ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ (ร้อยละ)
1.ทาสีรั้วที่ทำการ ศสข.
100 %
2.จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ E - Broadcast เพื่อขยายการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
100 %
3. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ที่ทำการ ศสข.
a

100 %

4. ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ กำเนิดไฟฟ้าสำรอง จ.อุบลราชธานี ปรับเปลี่ยนแผนงานโดยนำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปใช้งานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
a
100 %
ศสข.4 (นม) update10/10/2553
 
ภารกิจประจำ
ความก้าหน้า/ความสำเร็จ (ร้อยละ)
1. ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศงานลูกข่าย
100 %
2. ให้บริการด้วยรถดาวเทียมเคลื่อนที่
100 %
3. ให้บริการระบบประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์
100 %
4. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ  ICT ทุกระบบ (แม่ข่ายและลูกข่าย)
100 %
ศสข.4 (นม) update10/10/2553