สัญญาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายของ สป.มท.
ระบบ ATM