สัญญาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล