ลำดับ ชื่อระบบ บริษัทที่ดำเนินการ เอกสาร
1  ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล  บริษัท สามรถคอมเทค จำกัด
2  ระบบคอมพิวเตอร์  บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด
3  ระบบเครือข่ายสื่อผสม  บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัดวินะรุด : : 20 ก.พ.58