ประมวลภาพภารกิจ
การย้ายเครื่องมือสื่อสารจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
ไปยังศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ โดย จนท.ศสข.4 (นม)
ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2556
(แก้วขนเหล็กตัวจริง)