ประมวลภาพภารกิจ

การย้ายเครื่องมือสื่อสารจากศูนย์ราชการจังหวัดชั่วคราว
ไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ โดย จนท.ศสข.4 (นม)
ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2556
 

การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเตรียมการย้ายเครื่องมือสื่อสารจากศูนย์ราชการจังหวัดชั่วคราว
ไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556
การย้ายเครื่องมือสื่อสารจากศูนย์ราชการจังหวัดชั่วคราว
ไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่
โดย จนท.ศสข.4 (นม) และ จนท.ศสส.สป.
ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2556