ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)
ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
โทร ๐ ๔๔๒๔ ๒๙๙๕ ต่อ ๓๖๔๔๒  Fax ๐ ๔๔๒๔ ๒๙๙๕ ต่อ ๓๖๔๖๖
E-Mail : zonel4@moi.go.th

  Website counter