งานก่อสร้างของ ศสข.4 (นม)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(งานก่อสร้างใหม่เป็นโรงจอดรถยนต์หน้าอาคารบ้านพักราชการ
และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ)

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)
ถนนกำแหงสงคราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
โทร ๐ ๔๔๒๔ ๒๙๙๕ ต่อ ๓๖๔๔๒  Fax ๐ ๔๔๒๔ ๒๙๙๕ ต่อ ๓๖๔๖๖
E-Mail : zonel4@moi.go.th

  Website counter