คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" ..... วิสัยทัศน์ของ ศสส.สป. "มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและธรรมาภิบาล เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" ..... วิสัยทัศน์ของ สป.มท. "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการ ของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์" ..... ค่านิยมหลัก สป.มท. "วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง" ..... ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.มท. "1.การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 2.ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" .....

นายสังวรณ์ คงเมือง
ผอ.ศสข.4 (นม)

 
 
 


    user : ชื่อจังหวัดหรืออำเภอ (ภาษาอังกฤษ)
  
password : moi ตามด้วย (รหัสไปรษณีย์)

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้ง
 อำนาจและหน้าที่ของ ศสข.
 ลักษณะภารกิจของ ศสข.
 ทำเนียบผู้บริหาร ศสข.4 (นม)
 แนะนำบุคลากรปัจจุบัน
 การฝึกอบรม/ดูงานของบุคลากร
 หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของข้าราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
  เวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน
 คำสั่งตรวจเวรสถานที่ราชการ 

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำรายงานประจำปี 2565
การจัดทำรายงานประจำปี 2564
การจัดทำรายงานประจำปี 2563

E - Reports

การปฏิบัติงานรายไตรมาส (รต.1-8)
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
การปฏิบัติงานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (FTDMA)
การรับ-ส่งข่าว
สถิติการใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อมูลด้านช่าง

 วงจรเช่าทางไกลในข่าย ศสข.4 (นม)
 ผู้ขอใช้บริการเครือข่าย Online
 โทรศัพท์ มท.ในโคราชติดตั้งที่ใดบ้าง?
  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ในเขตรับผิดชอบ
  ข้อมูลทางด้านเทคนิค ระบบสื่อสารข้อมูล
      และ ระบบ
ATM
  Access Code เครือข่ายโทรศัพท์ มท.

คำสั่ง-ระเบียบ-ข้อบังคับ

  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องการแบ่งงานและ
     มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
     
   
  คำสั่ง สป.มท. เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับ
     การบริหารงานพัสดุ
และการอนุมัติเบิกจ่าย
     งบประมาณ ให้กับ ผวจ และ ผอ.ศสข.
 
  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
     บริหารจัดการบ้านพัก ศสข.4 (นม)
 
  แบบฟอร์มสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มสมุดบันทึกการรับ-ส่งเวร
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่
     รปภ.ของ ศสข.4 (นม)
  คำสั่ง สป.มท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
     ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  คำสั่ง สป.มท.ที่ 156/2542 เรื่อง มอบอำนาจ
     การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์สื่อสาร
     เขต เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
     ราชการปี 2547
 
  ระเบียบการเข้าอยู่บ้านพักของราชการ 
 ข้อบังคับเงินออมสวัสดิการของ ศสข.4 (นม)

             สรรหามาฝาก
  ESET Endpoint Antivirus V.6
  E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ของ
     ข้าราชการ ศสส.สป.
  pebuilder สำหรับทำ Windows PE
  โปรแกรม SCAN VIRUS trojan
  Log In เข้า Windows Server 2003
      และ Windows xp ใส่ Password
      ถูกต้อง แล้ว เด้ง กลับมา  หน้า Log in
     
เหมือนเดิม
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด
  รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (Template)
      ตัวชี้วัดรายบุคคล (
IPA3)

   สถิติ/ข้อมูล/ภารกิจ ที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัดการให้บริการสื่อสารฯ 
 การใช้วงจรสื่อสารสัญญาณ (แบบ ร.4)
 การพัฒนาบุคลากรของ ศสข.4 (นม)
 PMQA
 Training เครื่องดับเพลิง ศสข.4 (นม)
 Training IP Star ศสข.4 (นม)
 Modify IP Star Terminal Unit
  Outsourcing
  ระบบหนังสือเวียน
 ภารกิจสนับสนุน Tsunami ภาคใต้
   
ศสข.4 (นม)    27 ธค.47 - 12 มค.48
    ศสข.10 (สฎ)  27 ธค.47 & 29 ธค.47

Link Hot hot

ข่าวของหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ข่ายมหาดไทย
แนวทางปฏิบัติราชการ กระทรวงมหาดไทย   
เบอร์ประสาน จนท.vcs ศสข.4 (นม) และ
     จังหวัดลูกข่าย
ประมวลภาพแห่งความทรงจำ
Outsourcing
http://10.4.0.31/pm/login.php
โครงการจัดฝึกอบรมของ ศสส.สป.
ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

ความรู้ด้านเทคนิคจากศูนย์พัฒนาบุคลากร ศสส.สป.
(TRAINNIG)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 


 - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 1
 - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 2
 - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 3
 

   
 

 

  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เป็นการส่วนพระองค์)
ในวันที่ 24 เมษายน
2566

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจการลงพื้นที่เพื่อตรวจ
ติดตามความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรูที่จังหวัดอุบลราชธานี ของ พลเอกอนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2565
โดยทำการติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านรถยนต์สื่อสารดาวเทียม และชุดสื่อสาร
เคลื่อนที่เร็ว 4 GLTE ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565
 

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สื่อสาร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประทับแรม
ณ เรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำหัวเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง
เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2565
  

  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิต อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภา) (เป็นการส่วนพระองค์)
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างที่ 18-19 เมษายน 2565

  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565

  - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ ในวันที่ 31-1 กุมภาพันธ์
2565

 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติราชการ (Infographic)

 

 

แผนปฏิบัติการ ศสส.สป.

แผนปฏิบัติการดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์

Download Jabber for PC
ESET Endpoint Antivirus V.8
ประกาศ สป.มท. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
    เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ สป.มท. เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์
    ทับซ้อนในหน่วยงาน
เว็บไซต์การวางแผนการจัดประชุมสัมมนาสำหรับตลาด
    ในประเทศไทย
กรอบการประเมินผลการปกิบัติราชการ และปฏิทินการ
    จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชกา

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริต

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
     ติดต่อสื่อสาร
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์
     เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
     (Technology Transfer) เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

     การตรวจซ่อม การบำรุงรักษา และการ Configuration
โครงการพัฒนาระบบการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสาร
      อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
     MOI Network Manangment
 
โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
      สารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท.ปีงบฯ 2565
โครงการค่าสร้างความรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้าย
      ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ
 
โครงการค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ IP Telephony
      เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจร ของ สป.มท.
 
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
      กระทรวงมหาดไทย
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหาร
      ราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2
คู่มือใช้งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     จังหวัดนครราชสีมา
คู่มือการใช้งาน SX80 (User Manual SX80)-vcs
การใช้งาน Cisco Meeting Management (CMM)-vcs
Jabber Training Final-jabber
คู่มือการใช้งานโปรแกรม cisco jabber
Account Jabber
หมายเลขห้องประชุมแต่ละจังหวัด-jabber
การติดตั้งและใช้งานระบบ unified communication-jabber
คู่มือการใช้งาน cisco webex meeting สำหรับผู้ควบคุม
     ห้องประชุม-webex
คู่มือการใช้งาน cisco webex meeting สำหรับผู้ใช้งาน
     ทั่วไป- webex
การใช้งาน webex สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป-webex
  ระบบโทรศัพท์ IP (IP Phone) 
  เทคโนโลยี MPLS  
  คู่มือการใช้งาน Edocument
  คู่มือการใช้งาน Eoffice
  คู่มือ power supply ICOM IC-PS30
  การบริหารจัดการชุมสายโทรศัพท์ MD110
  การควบคุมอุปกรณ์ MCU
  การใช้งานระบบ E-Broadcast
  Show Alarm PABX MD110

  PABX MD110 ไม่ใช่เรื่องยาก

  การทำแผ่นบูต Windows XP เบื้องต้น

  สำหรับเจ้าหน้าที่ e-Office

  สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ edocument (ใหม่)

  Mail moi.go.th

  ศสส.สป.

  ศสข.1 (อย)
  ศสข.2 (ชบ)
  ศสข.3 (นฐ)
  ศสข.4 (นม)
  ศสข.5 (อด)
  ศสข.6 (ขก)
  ศสข.7 (ชม)
  ศสข.8 (พล)
  ศสข.9 (นว)
  ศสข.10 (สฎ)
  ศสข.11 (นศ)
  ศสข.12 (สข)
  Moinet
  องการเจ้าหน้าที่ สป.
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  กรมบัญชีกลาง สป.
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี


 

ระยะทางระหว่างจังหวัด

จุดเริ่มต้น :=>

ปลายทาง :=>

  กิโลเมตร
แผนที่
ทางหลวงแผ่นดิน

  

 

Link สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ Nation Group
 

 

 
โทรทัศน์

Mobile Phone and E-Mail ของ จนท.ศสข.4 (นม)

  2565 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
ถ.กำแหงสงคราม  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36443  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-2995
โทรสาร (มท) 36466 , 36455  โทรสาร (TOT) 0-4424-2995 ต่อ 9

E-mail :  zonel4@moi.go.th