คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" ..... วิสัยทัศน์ของ ศสส.สป. "มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและธรรมาภิบาล เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" ..... วิสัยทัศน์ของ สป.มท. "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการ ของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์" ..... ค่านิยมหลัก สป.มท. "วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง" ..... ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.มท. "1.การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 2.ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" .....

นายประภวัต  ธรรมจันทึก
นช.ฟฟ.อวส.รกน.ผอ.ศสข.4 (นม)


 


ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 20-30 ต.ค.60

 
 

 

 


ถ่ายทดสด
 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้ง
 อำนาจและหน้าที่ของ ศสข.
 ลักษณะภารกิจของ ศสข.
 ทำเนียบผู้บริหาร ศสข.4 (นม)
 แนะนำบุคลากรปัจจุบัน
 การฝึกอบรม/ดูงานของบุคลากร
 ข้อมูลวันลาของ จนท. ศสข.4 (นม)
 หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของข้าราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559
  ครุภัณฑ์ทีได้รับการจัดสรรจาก ศสส.สป.
 วัสดุสำนักงาน
 ข้อมูลยานพาหนะ
 ประวัติการซ่อมยานพาหนะ
 ข้อมูลการใช้ BATTERY
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ       
  เวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน
 คำสั่งตรวจเวรสถานที่ราชการ 

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำรายงานประจำปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

E - Reports

การปฏิบัติงานรายไตรมาส (รต.1-6)
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
การปฏิบัติงานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (FTDMA)
การรับ-ส่งข่าว
สถิติการใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อมูลด้านช่าง

 วงจรเช่าทางไกลในข่าย ศสข.4 (นม)
 ผู้ขอใช้บริการเครือข่าย Online
 โทรศัพท์ มท.ในโคราชติดตั้งที่ใดบ้าง?
  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ในเขตรับผิดชอบ
  ข้อมูลทางด้านเทคนิค ระบบสื่อสารข้อมูล
      และ ระบบ
ATM
  Access Code เครือข่ายโทรศัพท์ มท.

คำสั่ง-ระเบียบ-ข้อบังคับ

  คำสั่ง สป.มท. เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับ
     การบริหารงานพัสดุ
และการอนุมัติเบิกจ่าย
     งบประมาณ ให้กับ ผวจ และ ผอ.ศสข.
 
  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องการแบ่งงานและ
     มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
     บริหารจัดการบ้านพัก ศสข.4 (นม)
 
  แบบฟอร์มสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มสมุดบันทึกการรับ-ส่งเวร
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่
     รปภ.ของ ศสข.4 (นม)
  คำสั่ง สป.มท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
     ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  คำสั่ง สป.มท.ที่ 156/2542 เรื่อง มอบอำนาจ
     การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์สื่อสาร
     เขต เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
     ราชการปี 2547
 
  ระเบียบการเข้าอยู่บ้านพักของราชการ 
 ข้อบังคับเงินออมสวัสดิการของ ศสข.4 (นม)

             สรรหามาฝาก
  ESET Endpoint Antivirus V.6
  E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ของ
     ข้าราชการ ศสส.สป.
  pebuilder สำหรับทำ Windows PE
  โปรแกรม SCAN VIRUS trojan
  Log In เข้า Windows Server 2003
      และ Windows xp ใส่ Password
      ถูกต้อง แล้ว เด้ง กลับมา  หน้า Log in
     
เหมือนเดิม
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด
  รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (Template)
      ตัวชี้วัดรายบุคคล (
IPA3)

   สถิติ/ข้อมูล/ภารกิจ ที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัดการให้บริการสื่อสารฯ 
 การใช้วงจรสื่อสารสัญญาณ (แบบ ร.4)
 การพัฒนาบุคลากรของ ศสข.4 (นม)
 PMQA
 Training เครื่องดับเพลิง ศสข.4 (นม)
 Training IP Star ศสข.4 (นม)
 Modify IP Star Terminal Unit
  Outsourcing
  ระบบหนังสือเวียน
 ภารกิจสนับสนุน Tsunami ภาคใต้
   
ศสข.4 (นม)    27 ธค.47 - 12 มค.48
    ศสข.10 (สฎ)  27 ธค.47 & 29 ธค.47

     Download  file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย" Download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่
"มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"

 

ประชาสัมพันธ์

 **ESET Endpoint Antivirus V.6
***เว็บไซต์การวางแผนการจัดประชุมสัมมนา
สำหรับตลาดในประเทศไทย***
***กรอบการประเมินผลการปกิบัติราชการ และปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ***

Link Hot hot

  ระบบโทรศัพท์ IP (IP Phone) 
  เทคโนโลยี MPLS  
  คู่มือการใช้งาน Edocument
  คู่มือการใช้งาน Eoffice
  คู่มือ power supply ICOM IC-PS30
  การบริหารจัดการชุมสายโทรศัพท์ MD110
  โปรแกรม WinFiol
  การควบคุมอุปกรณ์ MCU
  การใช้งานระบบ E-Broadcast
  Show Alarm PABX MD110

  PABX MD110 ไม่ใช่เรื่องยาก

  การทำแผ่นบูต Windows XP เบื้องต้น
  การ Config IMA ในระบบ ATM

  สำหรับเจ้าหน้าที่ e-Office

  สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ edocument

  Mail moi.go.th

  ศสส.สป.

  ศสข.1 (อย)
  ศสข.2 (ชบ)
  ศสข.3 (นฐ)
  ศสข.4 (นม)
  ศสข.5 (อด)
  ศสข.6 (ขก)
  ศสข.7 (ชม)
  ศสข.8 (พล)
  ศสข.9 (นว)
  ศสข.10 (สฎ)
  ศสข.11 (นศ)
  ศสข.12 (สข)
  ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
       และการสื่อสาร  ศสส.สป.
  ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร ศสส.สป.
  Moinet
  องการเจ้าหน้าที่ สป.
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  กรมบัญชีกลาง สป.
  Moi.go.th (web กระทรวงมหาดไทย)

  Moi.go.th
Thaimail
  Hotmail
  Yahoomail
  Gmail

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ประเทศไทย

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
[งานก่อสร้างใหม่เป็นโรงจอดรถยนต์หน้าอาคารบ้านพักราชการ
และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด

(
เสื่อมสภาพ)]

   ประกาศ ศสส.สป. แจ้งรายชื่อข้าราชการของ ศสข.4 (นม)
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  สำหรับรอบการ
ประเมินวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2558

   ศสข.4 (นม) ได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา เนื่องจาก ศสข.4 (นม)
ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรเป็นกรรมการเทคนิคการแข่ง
ขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
  
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558

 

 

โครงการที่สำคัญของ ศสส.สป.มท.

 

ความรู้ด้านเทคนิคจากศูนย์พัฒนาบุคลากร ศสส.สป.
(TRAINNIG)

ISDN

  เลขหมาย ISDN แบบ PRI ที่เปิดใช้งานในเครือข่ายทั่วประเทศ
  ข้อปฏิบัติในการควบคุมการตรวจซ่อมวงจรเช่า ISDN/DID (TOT)
  

ระยะทางระหว่างจังหวัด

จุดเริ่มต้น :=>

ปลายทาง :=>

  กิโลเมตร
แผนที่
ทางหลวงแผ่นดิน

  

 

Link สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ Nation Group

 

โทรทัศน์

Mobile Phone and E-Mail ของ จนท.ศสข.4 (นม)

  มิ.ย.57 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36400  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-2995

E-mail :  zonel4@moi.go.th