คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" ..... วิสัยทัศน์ของ ศสส.สป. "มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและธรรมาภิบาล เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" ..... วิสัยทัศน์ของ สป.มท. "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการ ของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์" ..... ค่านิยมหลัก สป.มท. "วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง" ..... ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.มท. "1.การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 2.ความมั่นคงแห่งรัฐ 3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" .....

นายสังวรณ์ คงเมือง
ผอ.ศสข.4 (นม)


 
 

 

 
 

 

    
    
 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้ง
 อำนาจและหน้าที่ของ ศสข.
 ลักษณะภารกิจของ ศสข.
 ทำเนียบผู้บริหาร ศสข.4 (นม)
 แนะนำบุคลากรปัจจุบัน
 การฝึกอบรม/ดูงานของบุคลากร
 หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของข้าราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
  เวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือน
 คำสั่งตรวจเวรสถานที่ราชการ 

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำรายงานประจำปี 2563

E - Reports

การปฏิบัติงานรายไตรมาส (รต.1-8)
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
การปฏิบัติงานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (FTDMA)
การรับ-ส่งข่าว
สถิติการใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อมูลด้านช่าง

 วงจรเช่าทางไกลในข่าย ศสข.4 (นม)
 ผู้ขอใช้บริการเครือข่าย Online
 โทรศัพท์ มท.ในโคราชติดตั้งที่ใดบ้าง?
  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ในเขตรับผิดชอบ
  ข้อมูลทางด้านเทคนิค ระบบสื่อสารข้อมูล
      และ ระบบ
ATM
  Access Code เครือข่ายโทรศัพท์ มท.

คำสั่ง-ระเบียบ-ข้อบังคับ

  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องการแบ่งงานและ
     มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
     
   
  คำสั่ง สป.มท. เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับ
     การบริหารงานพัสดุ
และการอนุมัติเบิกจ่าย
     งบประมาณ ให้กับ ผวจ และ ผอ.ศสข.
 
  คำสั่ง ศสข.4 (นม) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
     บริหารจัดการบ้านพัก ศสข.4 (นม)
 
  แบบฟอร์มสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มสมุดบันทึกการรับ-ส่งเวร
     ของ ศสข.4 (นม)
  แบบฟอร์มแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่
     รปภ.ของ ศสข.4 (นม)
  คำสั่ง สป.มท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
     ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  คำสั่ง สป.มท.ที่ 156/2542 เรื่อง มอบอำนาจ
     การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์สื่อสาร
     เขต เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
  หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
     ราชการปี 2547
 
  ระเบียบการเข้าอยู่บ้านพักของราชการ 
 ข้อบังคับเงินออมสวัสดิการของ ศสข.4 (นม)

             สรรหามาฝาก
  ESET Endpoint Antivirus V.6
  E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ของ
     ข้าราชการ ศสส.สป.
  pebuilder สำหรับทำ Windows PE
  โปรแกรม SCAN VIRUS trojan
  Log In เข้า Windows Server 2003
      และ Windows xp ใส่ Password
      ถูกต้อง แล้ว เด้ง กลับมา  หน้า Log in
     
เหมือนเดิม
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด
  รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (Template)
      ตัวชี้วัดรายบุคคล (
IPA3)

   สถิติ/ข้อมูล/ภารกิจ ที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัดการให้บริการสื่อสารฯ 
 การใช้วงจรสื่อสารสัญญาณ (แบบ ร.4)
 การพัฒนาบุคลากรของ ศสข.4 (นม)
 PMQA
 Training เครื่องดับเพลิง ศสข.4 (นม)
 Training IP Star ศสข.4 (นม)
 Modify IP Star Terminal Unit
  Outsourcing
  ระบบหนังสือเวียน
 ภารกิจสนับสนุน Tsunami ภาคใต้
   
ศสข.4 (นม)    27 ธค.47 - 12 มค.48
    ศสข.10 (สฎ)  27 ธค.47 & 29 ธค.47

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13-14 ธันวาคม
2563

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานโครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ
ศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี
2563
ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

 - การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่
30 กันยายน 2563

 

ความรู้ด้านเทคนิคจากศูนย์พัฒนาบุคลากร ศสส.สป.
(TRAINNIG)

 

ประชาสัมพันธ์

Download Jabber for PC
ESET Endpoint Antivirus V.8
ประกาศ สป.มท. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
    เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ สป.มท. เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์
    ทับซ้อนในหน่วยงาน
เว็บไซต์การวางแผนการจัดประชุมสัมมนาสำหรับตลาด
    ในประเทศไทย
กรอบการประเมินผลการปกิบัติราชการ และปฏิทินการ
    จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชกา

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริต

Link Hot hot

ข่าวของหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ข่ายมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติราชการ กระทรวงมหาดไทย   

เบอร์ประสาน จนท.vcs ศสข.4 (นม) และ จังหวัดลูกข่าย

ประมวลภาพแห่งความทรงจำ

Outsourcing

http://10.4.0.31/pm/login.php

โครงการจัดฝึกอบรมของ ศสส.สป.

ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

คู่มือการใช้งาน SX80 (User Manual SX80)-vcs
การใช้งาน Cisco Meeting Management (CMM)-vcs
Jabber Training Final-jabber
คู่มือการใช้งานโปรแกรม cisco jabber
Account Jabber
หมายเลขห้องประชุมแต่ละจังหวัด-jabber
การติดตั้งและใช้งานระบบ unified communication-jabber
คู่มือการใช้งาน cisco webex meeting สำหรับผู้ควบคุม
     ห้องประชุม-webex
คู่มือการใช้งาน cisco webex meeting สำหรับผู้ใช้งาน
     ทั่วไป- webex
การใช้งาน webex สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป-webex
  ระบบโทรศัพท์ IP (IP Phone) 
  เทคโนโลยี MPLS  
  คู่มือการใช้งาน Edocument
  คู่มือการใช้งาน Eoffice
  คู่มือ power supply ICOM IC-PS30
  การบริหารจัดการชุมสายโทรศัพท์ MD110
  การควบคุมอุปกรณ์ MCU
  การใช้งานระบบ E-Broadcast
  Show Alarm PABX MD110

  PABX MD110 ไม่ใช่เรื่องยาก

  การทำแผ่นบูต Windows XP เบื้องต้น

  สำหรับเจ้าหน้าที่ e-Office

  สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ edocument (ใหม่)

  Mail moi.go.th

  ศสส.สป.

  ศสข.1 (อย)
  ศสข.2 (ชบ)
  ศสข.3 (นฐ)
  ศสข.4 (นม)
  ศสข.5 (อด)
  ศสข.6 (ขก)
  ศสข.7 (ชม)
  ศสข.8 (พล)
  ศสข.9 (นว)
  ศสข.10 (สฎ)
  ศสข.11 (นศ)
  ศสข.12 (สข)
  Moinet
  องการเจ้าหน้าที่ สป.
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  กรมบัญชีกลาง สป.
  Moi.go.th (web กระทรวงมหาดไทย)

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ประเทศไทย 

ระยะทางระหว่างจังหวัด

จุดเริ่มต้น :=>

ปลายทาง :=>

  กิโลเมตร
แผนที่
ทางหลวงแผ่นดิน

  

 

Link สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ Nation Group
 

 

 
โทรทัศน์

Mobile Phone and E-Mail ของ จนท.ศสข.4 (นม)

  2564 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) 
ถ.กำแหงสงคราม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทร.(มท) 36406  หรือ  โทร.(TOT) 0-4424-2995

E-mail :  zonel4@moi.go.th