ข้อมูลทางวิชาการระบบ GIS

     
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ        ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กระทรวงมหาดไทย   
ผศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ   นายวิทยา สิงหราช  ผอ.สทส.  ศสส.สป.มท.
   

การฝึกปฏิบัติ "ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้งาน"  

ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to Arc View GIS
ปฏิบัติการที่ 2 การจัดการ แก้ไขข้อมูลตาราง Attibute และการสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง
ปฏิบัติการที่ 3 การนำเข้าข้อมูลเชิงแผนที่จัดสร้างเป็นชั้นข้อมูล GIS
ปฏิบัติการที่ 4 การค้นคืน นำเสนอข้อมูล GIS
ปฏิบัติการที่ 5 การเชื่อมโยง Attibute ภายนอกและข้อมูลภาพเขากับข้อมูลแผนที่
ปฏิบัติการที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Spatial แบบ Vector
ปฏิบัติการที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Spatial แบบ Raster
ปฏิบัติการที่ 8 การนำเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์แผนที่แบบต่าง ๆ
ปฏิบัติการที่ 9 การสร้าง Map Layout เพื่อพิมพ์เป็นแผนที่
 

คำเฉลย ปฏิบัติการที่ 1, 2, 4, 5, 7 และ 8

โจทย์ทดสอบความรู้