ถวายความปลอดภัยทางด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2556

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายกังวาล  ยะสูงเนิน , นายแสงอรุณ  แสงจักร และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 


วันที่ 7 มิถุนายน 2556
โรงเรียนลำนางรอง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2556
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2556
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์
   วินะรุด :   : 100756