การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจ
รื้อถอนร้านค้า มอปลาย่าง อำเภอปากช่อง-สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ นายกังวาล  ยะสูงเนิน และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 27 พ.ค.58