การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่เสด็จแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเป็นประธานเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ"
ณ โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายแสงอรุณ  แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.58)
 วินะรุด :   : 26 มิ.ย.58