การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่
14 สิงหาคม
2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558)
 วินะรุด :   : 31 ส.ค.58