การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ในวันที่ 23 มกราคม 2558
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวินะรุด  สู้ศึก นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558)

 วินะรุด :   : 26 ม.ค.58