การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จฯ มาทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE และทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE

ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ในวันศุกร์ที่
27 พฤศจิกายน 2558

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง , นายศุภชัย  ศรีแสง และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558)
 วินะรุด :   : 161258