การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ในวันที่ 5 มกราคม 2558


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสังวรณ์  คงเมือง นายแสงอรุณ  แสงจักร์ และ นายโยธิน  สง่าเนตร
 วินะรุด :   : 060158