การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จฯ มาทรง
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
วัน
อังคารที่ 22ีนาคม 2559
 
........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายสมชาย  แก้วกระจาย , นายธีรยุทธิ์  มั่งมี และ นายโยธิน  สง่าเนตร
(ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559)
 วินะรุด :   : 30/03/59