การเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
 แด่
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยทรงประทับแรม
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ระว่างวันที่ 10 - 20 มี.ค.59

........................................
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 3 ชุด
(ชุดที่ 1)  นายสมชาย  แก้วกระจาย , นายกังวาล  ยะสูงเนิน และนายโยธิน  สง่าเนตร (9 - 13 มี.ค.59)
  (ชุดที่ 2)  นายสังวรณ์  คงเมือง , นายแสงอรุณ  แสงจักร์ (13 - 17 มี.ค.59)                            
(ชุดที่ 3)  นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ และ นายศุภชัย  ศรีแสง (17 - 20 มี.ค.59)                           
 วินะรุด :   : 21/03/59