ตุลาคม 2544 - ธันวาคม 2546
  มกราคม - มีนาคม 2547 
  เมษายน - มิถุนายน 2547
  กรกฎาคม - กันยายน 2547
  ตุลาคม - ธันวาคม 2547
  มกราคม - มีนาคม 2548
  เมษายน - มิถุนายน 2548
  กรกฎาคม - กันยายน 2548
  ตุลาคม - ธันวาคม 2548
  มกราคม - มีนาคม 2549
  มษายน - มิถุนายน 2549
  กรกฏาคม - กันยายน 2549
  ตุลาคม - ธันวาคม 2549
  มกราคม - มีนาคม 2550
  เมษายน - มิถุนายน 2550
 กรกฏาคม - กันยายน 2550
 ุลาคม - ธันวาคม 2550
   มกราคม - มีนาคม 2551
 เมษายน - มิถุนายน 2551
 กรกฏาคม - กันยายน 2551
 ตุลาคม - ธันวาคม 2551
 มกราคม - มีนาคม 2552